Scaling walls, climbing a plane: Chaos in Kabul as Taliban take over

Scaling walls, climbing a plane: Chaos in Kabul as Taliban take over

Scenes of turmoil in Kabul as Taliban take over